ទំនាក់ទំនងក្រុមហ៊ុនISUZU ទ្រីផេដ អ៊ីស៊ូហ្ស៊ុ សេល ខេមបូឌា ឯ.ក

ទ្រីផេដ អ៊ីស៊ូហ្ស៊ុ សេល ខេមបូឌា ឯ.ក

ក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ ទ្រីផេដ គ្រុប

ជាន់ទី6 អាគារ​លេខ 104 មហាវិថីសហព័ន្ធរុស្ស៊ី សង្កាត់ទឹកថ្លា ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

០២៣ ៩០០ ៧៩៨

tripetch_isuzu_sales_cambodia@tripetch-isuzu.com

ផែនទី