ទំនាក់ទំនងក្រុមហ៊ុនISUZU ទំនាក់ទំនងក្រុមហ៊ុន ទ្រីផេដ អុីស៊ូហ៊្សុ សេល ខូអិលធីឌី

ការិយាល័យតំណាងពាណិជ្ជកម្ម ក្រុមហ៊ុន ទ្រីផេដ អុីស៊ូហ៊្សុ សេល ខូអិលធីឌី ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជា ជាន់ទី៦ អគារលេខ១០៤ មហាវិថីសហព័ន្ធរុស្សី សង្កាត់ទឹកថ្លា ខ័ណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ  ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

០២៣ ៩០០ ៧៩៨

ផែនទី